"Thông không thường dùng từ “thất bại”. Khi mình thua một cái gì đó, mình coi nó là trải nghiệm thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Thất bại hay khó khăn cũng chỉ là trải nghiệm xấu. Mà trải nghiệm xấu cũng sẽ có...