Monday

 • Jazz

  Level 1

  Nghia Tran Nghia Tran

 • Soul Dance

  BMP Level 1

 • Popping

  BMP-Annie Level 1

 • Contemporary

  Contemp Floor, tập trung vào chủ đề Floor

  Nghia Tran Nghia Tran

Tuesday

Wednesday

 • Jazz

  Level 2

  Nghia Tran Nghia Tran

 • Khanh Choreo

  Level 1

  SLGRO SLGRO

 • Contemporary

  Contemp Improv, tập trung chuyển động tự do, ứng biến

  Nghia Tran Nghia Tran

Thursday

Friday

Saturday

Sunday