Monday

 • Soul Dance

  BMP Level 1

 • Jazz

  Level 1

  Nghia Tran Nghia Tran

 • Popping

  BMP-Panh Level 1

 • Contemporary

  Contemp Floor, tập trung vào chủ đề Floor

  Nghia Tran Nghia Tran

Tuesday

Wednesday

 • Jazz

  Level 2

  Nghia Tran Nghia Tran

 • Contemporary

  Contemp Improv, tập trung chuyển động tự do, ứng biến

  Nghia Tran Nghia Tran

 • SLGRO

  Level 1

  SLGRO SLGRO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday