Community
Creative Space
Dance Space
UCafe

UC Spaces long-term vision is to be one of the professional Dance & Art Platforms to inspire dancers, connect the dance community, promote a positive lifestyle, and embrace the ROOTS from which these art forms evolved.

Check out our latest posts

“Mình không được chọn nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Và những phản ứng của mình đối với cuộc sống sẽ là kết quả cho tương lai của mình sau này.”...

"Thông không thường dùng từ “thất bại”. Khi mình thua một cái gì đó, mình coi nó là trải nghiệm thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Thất bại hay khó khăn cũng chỉ là trải nghiệm xấu. Mà trải nghiệm xấu cũng sẽ có...